روش های نوین یادهی یادگیری

محرمانه

فراشناخت

 

*فرا شناخت چیست ؟به دانش فرد درباره کلیه فرایندهای شناختی (تفکر ،استدلال ،و فرایندهای پردازش اطلاعات ) و همچنین به کار گیری آنها در جهت اهداف یادگیری اطلاق می شود . به عبارت دیگر فرا شناخت دانش یا آگاهی فرد از نظام شناختی خود .یا دانستن درباره دانستن است .

 

- مفهوم فرا شناخت برای اوّلین بار توسط فلاول مطرح شد .

 

- هدف اساسی فرا شناخت چیست ؟ هدف اساسی این نظریه کمک به دانش آموز برای اندیشیدن و پرورش مهارت تفکر در یاد گیرندگان و بهبود فعالیت های یاد گیری می باشد .

 

-مقوله های اساسی فراشناخت : الف – دانش فراشناختی        ب- تجربه فراشناختی

الف- دانش فرا شناختی :دانش فرد نسبت به تواناییهای شناختی و ناتواناییهای شناختی خویش است .

 

- ابعاد فرا شناخت : الف – اطلاع از هدف و ویژگی های تکلیف    ب – اطلاع از ویژگی های فرا شناختی خود .    ج – اطلاع از راهبردهای تسهیل کننده یاد گیری .

 

- راهبردهای فرا شناختی : راهبردها آن دسته از فعالیت های ذهنی و عملی هستند که راه رسیدن به هدف ها را هموار و ابزارهای مورد نیز برای دستیابی به آن را تدارک می کنند .

 

- انواع راهبردهای فرا شناختی : 1- راهبرد برنامه ریزی ( تعیین هدف برای یادگیری و مطالعه – تعیین سرعت مناسب مطالعه پیش بینی زمان لازم برای مطالعه – تحلیل چگونگی بر خورد با موضوع یاد گیری – انتخاب راهبردهای یادگیری مفید ) 2-راهبرد کنترل و نظارت : منظور از کنترل و نظارت ، ارزشیابی یادگیرنده از کار خود برای آگاهی یافتن  از چگونگی  پیشرفت خود و زیر نظر گرفتن و هدایت آن است .  3- راهبرد نظم دهی : راهبرد نظم دهی انعطاف پذیری در رفتار یاد گیرنده را موجب می شود .

 

- نهایت هدف هر راهبرد یادگیری ویژه : اثر گذاری بر شرایط انگیزشی و عاطفی فراگیرنده ، سازمان دهی و در هم تنیدن اطلاعا ت جدید است .

 

- راهبردهای یادگیری مانند مربی گری ،تصویر سازی ذهنی ،شرح و بسط ،خلاصه کردن و یادداشت برداری و غیره فعالیت های تدریس را به بهترین صورت بدل می کنند .

 

 

 

                                          موضوع درس : جانوران                                                 نمونه طرح درس بر اساس فراشناخت                 بنام خدا 

 

 

   هدف کلی :دانش آموزان با مشاهده جانوران با نوع حرکت ،غذا و محل زندگی جانوران وفایده های آن آشنا شوند .      

 

 

 

هدف ها : انتظار می رود در فرایند آموزش این درس دانش آموز بتواند :                                                                                       

 

دانستنی : 1- انواع حرکت جانوران را با ذکر نام جانوران بیان کند . 2-چند جانور گیاهخوار و چند جانور گوشتخوار را نام ببرد . 3- فایده های جانوران را با ذکر مثال توضیح دهد .

 

مهارتی : 1-حرکت جانوران را مقایسه کند .2- جانوران را از نظر محل زندگی طبقه بندی کند .3- جانوران را از نظر غذا دسته بندی کند 4- اطلاعات جمع آوری شده را در جدول ثبت کند .

نگرشی : 1-نسبت به حفظ محیط زیست و جانوران از خود حساسیت نشان دهد 2- برای جمع آوری اطلاعات درباره جانوران از خود علاقه نشان

 

 

 

آنچه معلم می داند ( و باید بداند )                                                                   آنچه دانش اموز می داند

1- فرق جانور از غیر جانور را می داند .                             

2-فرق حرکت را از سکون تشخیص می دهد .                                                                                             1-جانوران را می شناسد.

3-غذای گیاهی را از غذای گوشتی می شناسد .                                                                                2-انواع حرکت جانوران را می داند.

4-فایده و ضرر را می داند .                                                                                      3-جانوران گیاه خوار و گوشتخوار را می شناسد

4- فایده های جانوران را می داند .

 

 

 

رسانه های لازم :

کتاب – دفتر – مداد رنگی – عکس جانوران – فیلم جانوران – لانه پرنده – پشم – چرم – تصاویری از پوشاک که از جانوران به دست می آید

 

 

 

 

حین تدریس :

                     آنچه معلم انجام میدهد                                       آنچه دانش آموز انجام میدهد

1-ورود به کلاس وسلام و احوالپرسی                                                           1-ادای احترام و شرکت در حضور و غیاب

2-کنترل تکالیف و ارایه باز خورد                                                              2-همکاری جهت نشان دادن و گرفتن باز خورد لازم

3- دانش آموزان از طریق رجوع به ساخت شناخت  و ارایه                            3- سنجش آغازین :در این مرحله می توانیم دانش آموز را وارد

جواب به سواللات معلم                                                                            فرا شناخت کنیم .الف- چرا باید جانوران را شناخت ؟ب-به چه

چیزی جانور گفته می شود؟3- جانور با غیر جانور چه تفاوتی دارد؟

 

4- دانش آموزان با شنیدن هدف  از سوی معلم به برنامه ریزی                   4- ایجاد انگیزه :در این مرحله با ارایه هدف درس که می خواهیم در

که یکی از فرا شناختی است وارد می شودو به صورت درونی          مورد چه چیز های صحبت کنیم؟و یا از طریق فیلم و غیره ایجاد انگیزه کنیم

برنامه ریزی لازم را انجام می دهد .                            

5-کنترل و نظارت :در این مرحله از درس و فیلم سوالاتی پرسیده می شود

5- دانش آموزان به سوالات معلّم  جواب می دهند                

 

7-راهبرد نظم دهی : در این مرحله اطلاعات قبلی و اطلاعات جدید

6- کنترل و نظارت از سوی دانش آموز :در این مرحله  دانش آموز

دانش آموزان را نظم دهی و سازماندهی می کنیم

از طریق سوالات تولید شده از سوی خود و سایر همکلاسیها  نسبت به

درستی و نادرستی آن اظهار نظر می کنند.                                  

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 11:35  توسط قرباني  |