روش های نوین یادهی یادگیری

محرمانه

طرح درس بر اساس دریافت مفهوم

                                          به نام خدا

طرح درس بر اساس دریافت مفهوم          موضوع: میوه های تک دانه و چند دانه ای                                                       استاد: محمدیان

 

·          به این دومیوه (پسته –پرتقال ) توجه کنید.چه شباهت ها و چه تفاوت ها دارد . کدام مطلوب و کدام نا مطلوب است .

 در این مرحله خود معلم مطلوب و نا مطلوب را مشخص می کند.                                                                             

شباهت ها:صدای اول هر دو یکی است.-هر دو میوه است

          تفاوت ها:1-پسته 2بخشی-پرتقال3بخشی 2-پسته ،دانه خوردنی                                 

         ولی پرتقا ل دانه خوردنی ندارد.

 

 

+

-

پسته  

پرتقال

 

 

 

 

 

 

 

 

·          حال به این دو میوه (گردو – سیب ) توجه کنید.کدام مطلوب و کدام نامطلوب است.

تفاوت ها:الف -گردو2بخشی-سیب 1بخشی ب-دانه گردو خوردنی است                                           

شباهت ها:هر دو میوه است.ولی دانه سیب خوردنی نیست.                                            

 

 

 

 

+

-

گردو

سیب

 

 

 

 

·          حال به این دو میوه (بادام – لیمو ترش) توجه کنید.کدام مطلوب و کدام نامطلوب است.

       -تفاوت ها:الف-بادام دو بخشی و لیمو ترش سه بخشی  ب- دانه بادام خوردنی                    

       شباهت ها: هر دو میوه است. ولی دانه لیمو ترش خوردنی نیست.                                     

 

 

+

-

بادام

لیمو ترش

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

·          حال به این دو کلمه توجه کنید.(گیلاس –انار) کدام مطلوب و کدام نامطلوب است.

تفاوت ها: الف – گیلاس دو بخشی و هندوانه سه بخشی است.   ب- دانه گیلاس خوردنی نیست. ولی دانه هندوانه خوردنی است.                         

شباهت ها: هر دو میوه هستند.

 

 

 

 

+

-

گیلاس

هندوانه

 

 

 

 

.                                                                                                                                       

    *** در این مرحله فرضیه خوردنی بودن مطلوب ها و خوردنی نبودن نا مطلوب ها رد می شود.

·          حال به این دو میوه دقت کنید. (زرد آلو – خیار) کدام مطلوب و کدام نامطلوب است.

        تفاوت ها: زردآلو سه بخشی و خیار دو بخشی است.                                                                                       

شباهت ها: هر دو میوه هستند - دانه هر دو خوردنی است.

 

+

-

خیار

زرد آلو

 

                                                                                                                                                                             

     ***در این مرحله فرضیه دو بخشی بودن نیز منتفی می شود.

·          حال به این دو میوه توجه کنید.(کیوی – خرما ) کدام مطلوب وکدام نامطلوب است.

         تفاوت ها:دانه خرما خوردنی نیست ولی دانه کیوی خوردنی است.                                                                   

شباهت ها: الف – هر دو میوه هستند ب – هر دو دو بخشی هستند.

+

-

خرما

کیوی

 

    ***در این مرحله دانش آموزان پی می برند که میوه های یک دانه ای در  دسته مطلوب و میوه های چند دانهای در دسته نامطلوب قرار می گیرند.

·          با توجه به شناختی که پیدا کرده اید.کدام یک از میوه ها( انار – شلیل – هلو – انگور ) در دسته مطلوب و کدام در دسته نامطتوب قرار می گیرند.

 

 

 

 

+

-

شلیل

انار

هلو

انگور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ۱۳۸۸ساعت 19:56  توسط قرباني  | 

مطالبی برای مدیران

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 11:53  توسط قرباني  | 

دریافت مفهوم

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 11:48  توسط قرباني  | 

فراشناخت

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 11:35  توسط قرباني  | 

دریافت مفهوم

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 11:34  توسط قرباني  | 

الگوی پیش سازمان دهنده

+ نوشته شده در  پنجشنبه یکم بهمن ۱۳۸۸ساعت 11:29  توسط قرباني  |